vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Hoạt động lấy số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số – DTI năm 2023 vừa được Bộ TT&TT khởi động. Kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các bộ, tỉnh dự kiến được công bố vào tháng 8.
Để quản lý, thúc đẩy sự phát triển trong từng lĩnh vực, quan điểm của Bộ TT&TT là cần phải có tiêu chí, công cụ để đo lường và theo dõi. Bộ trưởng Bộ TT&TT đã nhiều lần nhấn mạnh: “Muốn quản lý và thúc đẩy cái gì thì phải đo lường được cái đó”.

Với quan điểm trên, ngay sau khi Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ TT&TT đã xây dựng và ban hành đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương – DTI. Sau lần đầu đánh giá và công bố DTI 2020, bộ chỉ số này đã được điều chỉnh cho phù hợp hơn vào năm 2022, đã và đang được áp dụng để đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành và địa phương.
Hoạt động đánh giá mức độ chuyển đổi số – DTI năm 2023 vừa được Bộ TT&TT khởi động, với việc đề nghị các bộ, ngành, địa phương cung cấp số liệu để phục vụ cho công tác này.

Bộ TT&TT vừa khởi động việc đo lường mức độ chuyển đổi số của cả nước và từng bộ, tỉnh trong năm 2023

Theo lộ trình, từ ngày 12/4 đến hết ngày 12/5, các bộ, ngành và địa phương cung cấp số liệu, tài liệu theo các chỉ số thành phần, chỉ số chính thuộc DTI cấp bộ, cấp tỉnh. Tiếp đó, trong thời gian từ ngày 13/5 đến hết ngày 2/6, Bộ TT&TT sẽ đánh giá, thẩm định và cho ý kiến số liệu, tài liệu do bộ, ngành, địa phương cung cấp.

Sau khi các bộ, tỉnh có ý kiến giải trình về số liệu, tài liệu do Bộ TT&TT đánh giá và thẩm định, trong nửa cuối tháng 7/2024, Bộ TT&TT sẽ đánh giá, thẩm định, tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Bộ TT&TT dự kiến sẽ công bố kết quả đánh giá DTI 2023 trong tháng 8/2024.

Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT) cho biết, việc hướng dẫn, cung cấp, đánh giá DTI 2023 cấp bộ, cấp tỉnh sẽ được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và của quốc gia tại địa chỉ dti.gov.vn.

Mỗi bộ, ngành, địa phương được Cục Chuyển đổi số quốc gia cấp 1 tài khoản truy cập Hệ thống theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia để thực hiện cung cấp số liệu chính thức của cơ quan mình phục vụ đánh giá DTI 2023.

Trong đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI, Bộ TT&TT đã nêu rõ mục tiêu hướng tới là theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hằng năm của các bộ, ngành, địa phương và của quốc gia trong quá trình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Vân Anh

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.