Marketing là một lĩnh vực khá khó hiểu, nhiều người đều cộng nhận như thế, điều đó giải thích tại sao từ “marketing” lại không được dịch sang tiếng Việt bởi không có từ nào có thể truyền tải đúng ý nghĩa của nó. Chính vì không được dịch ra tiếng Việt nên nhiều người